ประชุมเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่ฝึกอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

Comment(s)

Create by :


Bilateral

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ