วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้ 'โครงการธุรกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3' ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษา ได้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ