กิจกรรมอบรมให้ความรู้ : หัวข้อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สบามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดวิทยบริการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ