โครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages) ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.3, ปวส.1 และ ปวส.2 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ