ประชุมเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่ฝึกอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

ติชม

สร้างโดย :


Bilateral

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ