การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ