โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่เยาวชน รุ่นที่ 2' วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ