คณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนภาคี 4 ฝ่าย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมประชุมการพิจารณาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจุฑาธุช

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ