โครงการปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ