โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ที่ฝึกอาชีพของนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ