โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบพันธุ์ไม้ยืนต้นสำหรับเพาะปลูกและขยายพันธุ์ พันธุ์ไม้สวนครัวสำหรับการขยายพันธุ์และดำรงชีวิตพร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ