การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รอบที่ 2 แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ