โครงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพภายใต้คลังปัญญาอาชีวศึกษา สถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง (Intelligent Center of Excellence TVET Institute ) วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ