โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบพันธุ์ไม้ยืนต้นสำหรับเพาะปลูกและขยายพันธุ์ พันธุ์ไม้สวนครัวสำหรับการขยายพันธุ์และดำรงชีวิตพร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ