งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

         
     

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้จากเพจด้านล่าง 

 

 

 

   

   

  

 

 

รายชื่อผลงานวิจัยครู 2560

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

เอกสารสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา2561

งานวิจัยในชั้นเรียน

เผยแผร่ผลงานวิจัย


นางสาวขวัญจิรา แดงเหม
หัวหน้างาน วิจัยพัฒนา

กิจกรรม

บทความล่าสุด

กระทู้ล่าสุด