ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิก...

LogBook คลิก...

คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการ คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการพิเศษ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก...
IDPLAN พนักงานราชการ(ครู)ครูพิเศษสอนครูผู้ช่วยครู คลิก...

คู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
คลิ๊ก...
    • กุมภาพันธ์ 2015
    • 7 ปี ที่ผ่านมา

    • 7 ปี ที่ผ่านมา

    • 7 ปี ที่ผ่านมา

    • more


นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร

Activity

StatisticCounter

19236