ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิก...

LogBook คลิก...

คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการ คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการพิเศษ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก...
IDPLAN พนักงานราชการ(ครู)ครูพิเศษสอนครูผู้ช่วยครู คลิก...

คู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
คลิ๊ก...


นายวิจิตร ณ เชียงรุ้ง
หัวหน้างาน งานบุคลากร

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

13544