ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิก...

LogBook คลิก...

คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการ คลิก...
IDPLAN ครูชำนาญการพิเศษ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญ คลิก...
IDPLAN ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก...
IDPLAN พนักงานราชการ(ครู)ครูพิเศษสอนครูผู้ช่วยครู คลิก...

คู่มือการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
คลิ๊ก...


นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
หัวหน้างาน งานบุคลากร

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

16148