แบบประเมินเงินเดือน ตาม ว PA ของข้าราชการครู

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

สืบค้นข้อมูล

กิจกรรม

                     ข่าวประชาสัมพันธ์


      ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิก...
    LogBook คลิก...
    คู่มือแนวทางขับเคลื่อน PLC คลิก...

    ID PLAN

                          - ครูชำนาญการ คลิก...
                          - ครูชำนาญการพิเศษ คลิก...

                          - ครูเชี่ยวชาญ คลิก... 
                          - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก...
                          - พนักงานราชการ(ครู)ครูพิเศษสอนครูผู้ช่วยครู คลิก...
คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คลิก...


นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร

สถิติเยี่ยมชม

21632