นักศึกษาในที่ปรึกษาอัพเดทข้อมูล V-Cop ในเว็บไซต์ www.v-cop.go.th ให้เป็นปัจจุบัน

 สามารถดูคู่มือได้ที่
📌คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับ คอมพิวเตอร์คลิก

📌คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับ โทรศัพท์คลิก

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (IT)

หมายเหตุ : 
1. ใบขอรับวุฒิการศึกษานักเรียน นักศึกษา สามารถมารับที่ห้องแนะแนวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

2. ลายเซ็นไม่ครบตามใบขอรับวุฒิการศึกษาไม่สามารถยื่นขอรับวุฒิการศึกษาได้นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

30766